Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.RODO - Ochrona danych osobowych · 25-05-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W GALEWICACH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach:

1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Mazurek dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 20 (nr tel.: 62 7838293)

adres e-mail: gimgalew@poczta.onet.pl ).

2. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Katarzyna Owczarek, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 7838626, kom. 514 953 731, poprzez email: iod@galewice.pl

3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach może przetwarzać dane osobowe w celu:

· obsługi procesu rekrutacji;

· obsługi procesu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych;

· obsługi spraw pracowniczych;

· realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;

· realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą                       i edukacyjną funkcję szkoły;

· dostarczania do szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

· udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach, danych osobowych, Rodzicowi ucznia  (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,   że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach