Oficjalna strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w GalewicachGimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach
.Pedagog szkolny


Treść oświadczenia rodziców:

……………………………………………….
(miejscowość, data)

Wyrażam/Nie wyrażam zgody na objęcie mojego dziecka …………………………………………………
(niepotrzebne skreślić)                                                           (imię i nazwisko)

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach na okres nauki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach.


………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2015/2016 - w pliku .pdf================================================================